با ما همراه باشید
منابع طبیعی باید در قالب ثروت عمومی حفظ شود منابع طبیعی باید در قالب ثروت عمومی حفظ شود

اجتماعی

منابع طبیعی باید در قالب ثروت عمومی حفظ شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت:منابع طبیعی باید در قالب ثروت عمومی حفظ شود و برای نسل‌های بعدی...