با ما همراه باشید
یارانه شکر، حلوای مجلسی و کلید پاستور! یارانه شکر، حلوای مجلسی و کلید پاستور!

یادداشت

یارانه شکر، حلوای مجلسی و کلید پاستور!

این روز ها اخبار نادره کم نیستند. عده ای خواب شان چنان سنگین شده که در اتوبوس لالا می کنند...